Format Luận Văn Tốt Nghiệp (Trích trong sổ tay học tập Sau ĐH)

Go down

Format Luận Văn Tốt Nghiệp (Trích trong sổ tay học tập Sau ĐH)

Bài gửi  zorro2702 on Tue Apr 23, 2013 12:07 pm

8. Trình bày luận văn
8.1 Soạn thảo văn bản, khổ giấy, định dạng, font, size
Luận văn được soạn thảo trên hệ soạn thảo văn bản Winword hoặc tương đương.
Luận văn được in trên khổ giấy A4 (210 x 297 mm).
Định lề : Lề trên 3cm, lề dưới 3cm, lề trái 3,5cm, lề phải 2cm.
Bảng mã : Unicode
Font và chữ : Font Time Roman
Size : 13
Chế độ dãn dòng : chế độ 1,2 lines
Độ dầy luận văn : tối đa 100 trang (không tính phụ lục)
8.2 Tên đề tài luận văn
Tên đề tài được viết ngắn gọn, nhưng phải thể hiện rõ nội dung của luận văn và giới hạn của đề tài.
Tên đề tài không được viết tắt, không dùng ký hiệu hay bất kỳ cách chú giải nào.
Tên đề tài được đặt ở chế độ canh giữa, chú ý cách ngắt chữ xuống dòng phải đủ nghĩa của chữ đó.
Tên đề tài được in chữ hoa, size 20.
8.3 Bố cục luận văn
Các phần của mỗi luận văn tuỳ thuộc và từng chuyên ngành và đề tài cụ thể, thông thường bao gồm những phần, chương và thứ tự sau:
- Trang bìa
- Trang phụ bìa
- Xác nhận chỉnh sửa luận văn (sau khi bảo vệ xong).
- Lời đề tặng (nếu có)
- Lời bản quyền (cam đoan là kết quả nghiên cứu của chính tác giả) cùng với chữ ký của tác giả luận văn.
- Lời cảm ơn
- Mục lục
- Danh mục đồ thị, biểu bảng và hình ảnh.
- Tóm lược (tiếng Anh và tiếng Việt, tối đa 500 từ).
- Các chương của luận văn:
- MỞ ĐẦU: Trình bày lý do chọn đề tài, mục đích, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu.
- TỔNG QUAN: Phân tích đánh giá các công trình nghiên cứu đã có của các tác giả trong và ngoài nước liên quan mật thiết đến đề tài luận văn; nêu những vấn đề còn tồn tại: chỉ ra những vấn đề mà đề tài luận văn cần tập trung nghiên cứu, giải quyết.
- NHỮNG NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM HOẶC LÝ THUYẾT: trình bày cơ sở lý thuyết, lý luận, giả thuyết khoa học và phương pháp nghiên cứu đã được sử dụng trong luậnv ăn.
- ĐÁNH GIÁ BÀN LUẬN KẾT QUẢ: mô tả ngắn gọn công viêc nghiên cứu khoa học đã tiến hành, các số liệu nghiên cứu khoa học hoặc số liệu thực nghiệm. phần bàn luận phải căn cứ vào các dẫn liệu khoa học thu được trong quá trình nghiên cứu của đề tài luậnvăn hoặc đối chiếu với kết quả nghiên cứu của các tác giả khác thông qua các tài liệu tham khảo.
- KẾT LUẬN: trình bày những kết quả mới của luận văn một cách ngắn gọn không có lời bàn và bình luận thêm.
- KIẾN NGHỊ VÀ NHỮNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO
- DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
- PHỤ LỤC
8.4 Tiểu mục
Các tiểu mục của luận văn được trình bày và đánh số thành nhóm chữ số, nhiều nhất gồm bốn chữ số với số thứ nhất chỉ số chương (ví dụ 4.1.2.1 chỉ tiểu mục 1 nhóm tiểu mục 2, mục 1, chương 4). Tại mỗi nhóm tiểu mục phải có ít nhất hai tiểu mục, nghĩa là không thể có tiểu mục 2.1.1 mà không có tiểu mục 2.1.2 tiếp theo.
8.5 Bảng biểu, hình vẽ
Đánh số bảng biểu, hình vẽ, phương trình phải gắn với số chương; ví dụ Hình 3.4 có nghĩa là hình thứ 4 trong chương 3.
Mọi bảng biểu lấy từ các nguồn khác phải được trích dẫn đầy đủ.
Đầu đề của bảng biểu được ghi ở phía trên bảng, size 12 và chữ đậm, nội dung bảng size 12. Cuối bảng các chú thích được in nghiêng và có kích thước là 10.
Đầu đề của hình vẽ và nội dung được ghi ở phía dưới hình, kích thước 11, các chú thích được in nghiêng và kích thước là 10.
Khi những bảng biểu hoặc hình rộng, cần trình bày trên khổ giấy nằm ngang thì đầu bảng biểu, hình phải quay vào chỗ đóng bìa.
8.6. Chế độ thụt và dãn dòng
Chương: size 14, CHỮ IN HOA, ĐẬM, không thụt đầu dòng.
Mục 1: size 13, in đậm, không thụt đầu dòng.
Tiểu mục: size 13, in nghiêng, không thụt đầu dòng.
Sau các chương, mục và tiểu mục không có bất kỳ dấu nào (chấm, chấm phẩy, hai chấm).
Dãn dòng (paragraph): trên (before): 6pt; dưới (after): 6pt
8.7 Đơn vị đo lường sử dụng
Hệ thống đơn vị đo lường SI được sử dụng cho tất cả các giá trị phân tích và đo lường trong phòng thí nghiệm và thực tế ngoài đồng.
8.8 Tài liệu tham khảo và trích dẫn
Mọi ý kiến, khái niệm có ý nghĩa, mang tính chất gợi ý không phải của riêng tác giả và mọi tham khảo khác phải được trích dẫn và chỉ rõ nguồn trong danh mục Tài liệu tham khảo của luận văn. Phải nêu rõ cả việc sử dụng những đề xuất hoặc kết quả của đồng tác giả. Nếu sử dụng tài liệu của người khác và của đồng tác giả mà không chú dẫn tác giả và nguồn tài liệu thì luận văn không được duyệt bảo vệ.
Việc trích dẫn, tham khảo chủ yếu nhằm thừa nhận nguồn của những ý tưởng có giá trị và giúp người đọc theo dõi được mạch suy nghĩ của tác giả, không làm trở ngại việc đọc luận văn.
Tài liệu tham khảo được xếp riêng theo từng ngôn ngữ (Việt, Anh, Pháp, Đức, Trung, Nhật...). Các tài liệu tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch. Đối với những tài liệu bằng ngôn ngữ còn ít ngơìư biết có thể thêm phần dịch tiếng Việt đi kèm theo mỗi tài liệu.
Tài liệu tham khảo được xếp theo thứ tự ABC họ tên tác giả theo thông lệ từng nước.
- Tác giả là người nước ngoài: xếp thứ tự ABC theo họ
- Tác giả người Việt Nam: xếp thứ tự ABC theo tên những vẫn giữ nguyên thé tự thông thường của tên người Việt Nam, không đảo tên lên trước họ.
Tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo thứ tự ABC theo từ đầu của tên cơ quan ban hành báo cáo hay ấn phẩm.
Tài liệu tham khảo là sách, luận văn, luận án, báo cáo phải ghi đầy đủ các thông tin sau:
- Tên các tác giả hoặc cơ quan ban hành (không có dấu cách)
- (Năm xuất bản), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)
- Tên sách, luận án, luận văn hoặc báo cáo (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)
- Nhà xuất bản, (dấu phẩy cuối tên nhà xuất bản)
- Nơi xuất bản. (dấu chấm kết thúc tài liệu tham khảo)
Tài liệu tham khảo là bài báo trong tạp chí, bài trong một cuốn sách....phải ghi đầy đủ các thông tin sau:
- Tên các tác giả (không có dấu cách)
- (Năm công bố), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)
- “Tên bài báo” (Đặt trong ngoặc kép, không in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)
- Tạp chí hoặc tên sách, (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)
- Tập (không có dấu ngăn cách)
- (Số), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)
- Các số trang. (gạch ngang giữa hai chữ số, dấu chấm kết thúc)
Cần chú ý những chi tiết trình bày nêu trên. nếu tài liệu dài hơn một dòng thì dòng thứ hai lùi vào so với dòng thứ nhất 1cm đề phần tài liệu tham khảo được rõ ràng và dễ theo dõi.
Thí dụ:
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tiếng Việt
1. Quách Ngọc Ân (1992), “Nhìn lại hai năm phát triển lúa lai”, Di truyền học ứng dụng, 98(1), tr. 10-16.
2. Bộ Nông nghiệp và PTNT (1996), Báo cáo tổng kết 5 năm (1992-1996) Phát triển lúa lai, Hà Nội.
3. Nguyễn Hữu Đống, Đào Thanh Bằng, Lâm Quang Dụ, Phan Đức Trực (1997), Đột biến - Cơ sở lý luận và ứng dụng, NXb Nông nghiệp, Hà Nội.
4. Nguyễn Thị Gấm (1996), Phát hiện và đánh giá một số dòng bất dục, đực cảm ứng nhiệt độ, Luận văn thạc sĩ khoa học Nông nghiệp, Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam, Hà Nội.
....
Tiếng Anh
7. Anderson J. E. (1985), The Relative Inefficiency of Quota, The Cheese Case, American Economic Review, 75(1), PP. 178-90.
8. Borkakati R. P., Virmani S.S. (1997), Genetics of thermosensitive genic male sterility in Rice, Euphytica 88, PP. 1-7.
9. Boulding K. E. (1955), Economics Analysis, Hamish Hamilton, London.
10. Burton G. W. (1988), “Cytoplasmic male-steility in pearl millet (pennisetum glaucum L.), Agromic Journal 50, pp. 230-231.
11. Central Statistical Oraganisation (1995), Statistical Year Book, Beijing.
12. FAO (1971), Agricultural Commodity Projections 1970-1980), Vol. II. Rome.

zorro2702
Chuẩn úy quan
Chuẩn úy quan

Tổng số bài gửi : 31
Reputation : 0
Join date : 18/11/2012

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết